ไม่ระบุ

PRIVATE CAMP FOR SCHOOLS AND ORGANISATIONS

วันที่   :  สามารถกำหนดได้โดยโรงเรียนเอง

ระยะเวลา : สามารถกำหนดได้โดยโรงเรียนเอง

สถานที่ : สามารถจัดที่โรงเรียน หรือ ที่โรงแรมที่โรงเรียนเป็นผู้กำหนด

สำรองค่ายได้ที่เบอร์  : 081 902 5578

Line: @theexplorerthai

E-mail: theexplorerthai@gmail.com

The Explorer สามารถจัด Private Group ในแคมป์และโปรแกรมต่างๆ พิเศษเฉพาะนักเรียนของท่าน ตามช่วงวันและเวลาที่ท่านสะดวก กรุณาให้รายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อติดต่อกลับ

วัตถุประสงค์ 

The Explorer ร่วม กับ ASCENT บริษัทที่ปรึกษาชั้นนำในไทย ผู้ชำนาญในการจัดฝึกอบรมโปรแกรมภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหารระดับสูง และ Team Building เสนอ  Private Camp: Leadership Traning and Team Building  ASCENT ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2543 จัดอบรมแก่เฉพาะผู้บริหารระดับสูงของบริษัทชั้นนำของโลก เช่น Leister City Football Club (2011), Citigroup, Standard Charter, HSBC, UNDP, OCHA, Unilever, CadburyAdams, Siemen, Ericsson, Phillips, Philip Moris, IATA, PWC, GE, Tesco Lotus, Air Asia, Thai Bev, Allen & Ovary, FedExเป็นต้น ทีมโค้ช (Consultant) จะแนะนำเยาวชนให้ค้นพบตัวเอง และถ่ายทอดประสบการณ์ตรงแบบที่ได้ถ่ายทอดให้กับผู้บริหารระดับสูงให้แก่เยาวชน ทุกกิจกรรมได้ถูกออกแบบให้เหมาะสมกับพัฒนาการด้านอารมณ์และร่างกายของแต่ละช่วงวัยสิ่งที่นักเรียน และ โรงเรียนจะได้รับa. ทีมงานโค้ช โดยที่ปรึกษามืออาชีพ (Professional Consultant Team)b. การสอนที่สนุกสนาน และมีผลสำเร็จต่อการเรียนรู้ของเด็ก (Impact Coaching)c. การนำเสนอคุณค่าหลักของโรงเรียนเกิดเป็นพฤติกรรมของนักเรียน (Deliver School’s Core Value into Actual Behavior)d. การเสริมทักษะด้านภาวะผู้นำ การทำงานร่วมกันเป็นทีม และ ทักษะชีวิต Soft Skills ที่จำเป็นต่างๆ (Enhance Leadership, Teamwork and Life Crucial Soft Skills)e. การสอนเพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์และวัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนให้นักเรียน (Promote Organisation’s Identity and Culture)f. กิจกรรมที่สนุก ท้าทาย และ เน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียน (Fun, Challenge and Self-Engaging Activities).

Remark  :   -
Additional Requirement  :   N/A